Regulamin sprzedaży programu edukacyjnego przez Internet – ostatnia aktualizacja 16. października 2019 r.

§1. Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze świadczeniem usług w ramach programu edukacyjnego na platformie e-learningowej.
 2. Platforma – prowadzenie przez Organizatora  sprzedaży usług edukacyjnych w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod domeną akademia-finansow.eu
 3. Organizator – Przemysław Wojewoda ul. Sienna 19G/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 5262420674, REGON: 145974770 w ramach programu edukacyjnego: „Akademia Finansów”
 4. Program edukacyjny – usługi świadczone bezpośrednio przez Organizatora, opisane szczegółowo w §4 i 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Uczestnik, mający zamiar korzystania z platformy e-learningowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Organizatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
 6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi po złożeniu zamówienia, dokonaniu płatności, której przedmiotem jest udział Uczestnika w jednym z wybranych kursów.
 7. Zamówienie – zgłoszenie chęci wzięcia udziału w programie szkoleniowym na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.

§2. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia i sprzedaży Usług Szkoleniowych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności.
 3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do uczestnictwa w programie edukacyjnym to przeglądarka internetowa w aktualnej wersji, w szczególności Safari, Google Chrome lub Mozilla Firefox, z włączoną obsługą JavaScript i cookies, umożliwiająca korzystanie z platformy e-learningowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
 5. Organizator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 6. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie logowania Serwisu.

§3. Zawarcie umowy i rozpoczęcie programu szkoleniowego

 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
 2. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 3. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Po otrzymaniu przez Organizatora kwoty, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności, następuje proces weryfikacji danych uczestnika oraz proces przydzielenia Klientowi statusu Uczestnika.
 6. Miejsce szkolenia: platforma edukacyjna zlokalizowana na serwerze Organizatora pod adresem udostępnianym Uczestnikowi wraz z hasłem na podany w procesie zamówienia adres email.

§4. Zakres Świadczenia Usług związanych z programem edukacyjnym

 1. Organizator świadczy w formie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Usługi Edukacyjne, oferowane na platformie elearningowej, pod domeną akademia-finansow.eu
 2. Forma przeprowadzania programu edukacyjnego obejmuje: szkolenia internetowe, telekonferencje, nagrania online, dyskusje online, materiały i ćwiczenia w formie kwestionariusza online lub do pobrania w formacie PDF, DOC, XLSX, pliki MP3, MP4 i inne do osobistego użytku lub użytku wyłącznie w ramach firmy Uczestnika.

§5. Organizator zapewnia Uczestnikom:

 1. Dostęp do platformy edukacyjnej.
 2. Dostęp do nagrań wideo oraz materiałów dodatkowych, takich jak dodatkowe nagrania wideo, ćwiczenia, nagrania mp3 i inne, w zależności od omawianego tematu.
 3. Obsługę klienta drogą emailową przez email kontakt@akademia-finansow.eu

§6. Uczestnik:

 1. Zobowiązuje się dopełnić procesu rejestracji w platformie edukacyjnej.
 2. Program edukacyjny jako całość oraz szczegółowa zawartość poszczególnych nagrań stanowią poufną własność intelektualną Organizatora, z racji czego Uczestnik zobowiązany jest do zachowania ścisłej poufności co do programu szkolenia, jego zawartości i materiałów szkoleniowych, na których rozpowszechnianie Organizator nie wydaje zgody. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie nauczać metod, technik i narzędzi Akademii w organizowanych przez siebie kursach, szkoleniach, artykułach i książkach bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 3. Będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zgadza się, że – ze względu na formę Akademii (§ 4 ust. 1 Regulaminu) – w momencie nadania mu statusu Uczestnika (w myśl § 3 ust. 5) traci prawo do odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy, o czym mowa w art. 38 pkt 13 w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), chyba że w ofercie oferowanego kursu lub nagrania określono inaczej.

§7. Majątkowe Prawa Autorskie

 1. Udostępniony Uczestnikowi program edukacyjny nie przechodzi na jego własność, Uczestnik nabywa wyłącznie prawo do korzystania z Platformy.
 2. Treść Materiałów Szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi i należy do Organizatora (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a ich reprodukowane, przenoszone, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 3. Informacje podane na stronach Serwisu poza użytkiem prywatnym Klienta lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji celami, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane, modyfikowane lub tłumaczone na języki obce bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.

§8. Zmiany w Regulaminie

 1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Organizatorem przed publikacją zmian.

§9. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy.
 2. Organizator umożliwia Klientom przeglądanie i aktualizację danych osobowych, a także ich usunięcie w przypadku rozwiązania umowy, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw operatora, wynikających z rozwiązanej umowy.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu.
 4. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i wykonanie Usług Szkoleniowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla rejestracji Uczestnika do odpłatnego programu edukacyjnego Akademii Finansów i dokonania rozliczeń).

§10. Koszt uczestnictwa w programie edukacyjnym

 1. Wszystkie, aktualne ceny programu edukacyjnego podane są w Ofercie każdego z programów edukacyjnych z której uczestnik nabył dostęp do programu.
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (vat zw).

§11. Płatności

 1. Dostępne sposoby płatności za zamówienie to płatność za pośrednictwem serwisów PayPal, TPay lub PayU.
 2. Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia dla każdej ze stron. Umowę można wypowiedzieć za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres kontakt@akademia-finansow.eu
 3. W przypadku umowy z Klientem będącym osobą fizyczną (konsumentem) każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy bez podawania przyczyn z zachowaniem terminu 30 dni. Klient może wypowiedzieć umowę za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres kontakt@akademia-finansow.eu
 4. Klientom będącym osobami fizycznymi (konsumentami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z tego prawa zwrot zapłaty nastąpi za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za zamówienie.
 5. Aby złożyć reklamację za nienależycie wykonaną usługę należy skontaktować się z biurem obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc na adres kontakt@akademia-finansow.euReklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji, klient zostanie poproszony o podpisanie korekty faktury i odesłanie jej na adres biura obsługi klienta, oraz podanie swojego nr konta, na który zostanie wykonany zwrot zapłaty.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie inne kwestie nie objęte Regulaminem, określa umowa danego kursu.
 2. W sprawach związanych z problemami technicznymi Uczestnik może się kontaktować drogą mailową pisząc pod wskazany adres email kontakt@akademia-finansow.eu
 3. Autor Przemysław Wojewoda ul. Sienna 19G/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 5262420674, REGON: 145974770 dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w zakupionym programie edukacyjnym informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie jak i za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego zastosowania informacji zawartych w programie edukacyjnym.
 4. Treści na stronie akademia-finansow.eu oraz Program edukacyjny mają charakter wyłącznie informacyjny i żadna z zawartych w niej treści nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych ani rekomendacji, w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych. Opracowanie nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania transakcji na rynku kapitałowym. ( w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku). Inwestowanie wiąże się ryzykiem, a  uczestnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

 

>